regulamin

Podmiotem sprzedającym produkty Adega Ruben jest firma PHU “BUD-MAR” Marek Kołdys, z siedzibą w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 38A, NIP: 8491409351 REGON: 510936920.

Operatorem witryny internetowej www.adegasclub.pl jest Adegas Club s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hery 11 m. 50, kod pocztowy 01-497 Warszawa, NIP: 5223017023, zajmująca się:

a)      Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z;

b)      Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B;

c)       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C;

d)      Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D

e)      Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;

f)       Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99.Z;

g)      Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z.

Adegas Club s.c. nie jest podmiotem handlującym alkoholem.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.adegasclub.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Witryna internetowa, działająca pod adresem www.adegasclub.pl, prowadzona jest przez Adegas Club s.c.
 4. W ramach witryny i w imieniu PHU “BUD-MAR” prowadzony jest Serwis internetowy. Podmiotem sprzedającym alkohol jest PHU “BUD-MAR”.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Serwisu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu internetowego;
  d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego.
 6. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna);
  b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 7. W celu korzystania z Serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 8. Serwis internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.adegasclub.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert firmie PHU “BUD-MAR”.

 

II. ZASADY CZŁONKOSTWA KLUBOWEGO

Aby skorzystać z przywilejów członkostwa, należy wykupić Kartę Klubowicza, gwarantującą Państwu roczną obsługę przez projekt ADEGAS CLUB. W tym celu należy:

a) zarejestrować się przy pomocy formularza umieszczonego na stronie;

b) wykupić Kartę Klubowicza (roczny abonament).

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Serwisu. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Serwis internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych przez PHU “BUD-MAR”.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Serwisu internetowego.
 4. Warunkiem zakupu produktów Adega Ruben jest wykupienie Karty Klubowicza.
 5. Adegas Club s.c. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu internetowego;
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Adegas Club s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Adegas Club s.c.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Adegas Club s.c.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d) korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Adegas Club s.c.;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. PROCEDURA ZWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient zawiera umowę sprzedaży z firmą PHU “BUD-MAR”.
 2. Aby zawrzeć umowę z PHU “BUD-MAR”, należy wykupić członkostwo klubowe, o którym mowa w punkcie II niniejszego regulaminu.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na witrynę  internetową www.adegasclub.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości.
 4. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości e-mail na adres: sklep@adegasclub.pl. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i wysłaniu wiadomości, odesłane zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia;
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług;
  c) wybranej metody płatności;
  d) wybranego sposobu dostawy;
  e) czasu dostawy.
 6. Zakup Karty Klubowicza odbywa się poprzez uproszczoną procedurę w Serwisie internetowym (on-line) według wyświetlanych kolejno komunikatów.
 7. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 8. W celu wysłania Zamówienia Karty Klubowicza konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PHU “BUD-MAR” umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, dokonaniu płatności i potwierdzeniu jej wpłynięcia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Adegas Club: Potwierdzenie realizacji zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty przesyłki wliczone są w cenę.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską przez firmę FedEx. Czas dostawy podany jest przy ofercie i potwierdzony przy podsumowaniu zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia.
 5. Wydanie Towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej FedEx. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.
 6. Dostawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera (zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
 7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.adegasclub.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz koszty transportu.
 2. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wynikającej z zamówienia na koncie.
 3. ROZLICZENIA TRANSAKCJI: Przelew bankowy bezpośrednio na podane niżej konta.

  DANE DO PRZELEWÓW:

  Wpłaty za Kartę Klubowicza
   należy przesyłać na nr konta:
  PL61 1600 1286 1848 9146 3000 0001,
  którego właścicielem jest: ADEGAS CLUB s.c., 01-497 Warszawa, ul. Hery 11/50.
  Na ten nr konta NIE PRZYJMUJEMY należności za zakup produktów ADEGA RUBEN.

  Wpłaty za produkty
   należy przesyłać na nr konta dystrybutora:
  88 1020 3639 0000 8102 0118 6139,
  którego właścicielem jest: PHU “BUD-MAR” Marek Kołdys, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 38A.

  W tytule wpłaty należy umieścić NR ZAMÓWIENIA.

 4. Adegas Club s.c. działając w imieniu PHU “BUD-MAR” zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 5. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Adegas Club s.c. działając w imieniu PHU “BUD-MAR” zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

VII. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny administratora sklepu – Adegas Club s.c. (podany w niniejszym Regulaminie), który niezwłocznie przekaże informację do PHU “BUD-MAR”.
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: PHU “BUD-MAR” Marek Kołdys, 12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 38A.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARU

 1. PHU “BUD-MAR” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na  sklep@adegasclub.pl. PHU “BUD-MAR” oraz Adegas Club s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Adegas Club s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Adegas Club s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Adegas Club s.c, ul. Hery 11/50, 01-497 Warszawa oraz mailowo pod adresem sklep@adegasclub.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. Adegas Club s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu internetowego www.adegasclub.pl, wyglądu Serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Adegas Club s.c.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Adegas Club.s.c., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

 

XI. OCHORONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Adegas Club s.c. Zbiór danych został zgłoszony i zarejestrowany w rejestracji Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 2. Adegas Club s.c. przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Adegas Club s.c., w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Adegas Club s.c. (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Adegas Club s.c. także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Adegas Club s.c. (jako administratora Serwisu) oraz PHU “BUD-MAR” (jako podmiotu handlującego alkoholem)
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Adegas Club s.c. i jego Partnerów (zapis na newslettera).
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU “BUD-MAR” oraz Adegas Club s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU “BUD-MAR” oraz Adegas Club s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Adegas Club s.c.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.